Procedure

Het ontwikkelen van een klinische praktijkrichtlijn vereist een hoge mate van zorgvuldigheid, maar ook begrip voor de alledaagse beroepswerkelijkheid. Wij zoeken naar de juiste balans.

De totstandkoming van een klinische praktijkrichtlijn vindt als volgt plaats:

  1. De Richtlijn Advies Commissie (RAC) adviseert het bestuur over de vraag welke richtlijnonderwerpen prioriteit hebben. De RAC neemt deel aan de voorbereidingscommissie die het werkdocument opstelt dat als basis dient voor ontwikkeling van een richtlijn. Het KIMO-bestuur keurt het werkdocument goed.
  2. Vervolgens stelt de Richtlijn Ontwikkel Commissie (ROC) de richtlijn op. Dit is het meest arbeidsintensieve onderdeel van het proces. Om een juiste balans te vinden tussen wetenschap en praktijk, maken zowel onderzoekers als mondzorgverleners deel uit van de ROC. Hun expertise wordt aangevuld met die van specifieke richtlijndeskundigen. Dit alles resulteert in een conceptrichtlijn.
  3. Na toetsing in het veld wordt de conceptrichtlijn voorgelegd aan de Richtlijn Autorisatie Raad (RAR). Deze beoordeelt of aan alle kwaliteitseisen voor het maken van een klinische praktijkrichtlijn is voldaan. Bij deze autorisatie worden ook de haalbaarheid en toepasbaarheid van de richtlijn beoordeeld, evenals de consistentie in relatie met andere richtlijnen.
  4. Daarna stelt het KIMO-bestuur – na goedkeuring van de raad van toezicht – de richtlijn vast. De richtlijn is gereed voor publicatie.
  5. Tot slot wordt de richtlijn algemeen verbindend verklaard door de ledenraad van de KNMT en de ALV van de FTWV.
  6. Hierna wordt de richtlijn gepubliceerd op de website van KIMO, waarna implementatie mogelijk is.

Voor een detailoverzicht van de procedurestappen: PROCEDURESTAPPEN NIEUWE KLINISCHE PRAKTIJKRICHTLIJN (KPR)