Richtlijn

Indicatiestelling Antibioticumgebruik in de mondzorg

Implantologie

Uitgangsvraag 1 - Implantologie

-

Is antibioticaprofylaxe geïndiceerd bij implantologische behandelingen?

Tabel 1. PICO

Populatie Patiënten in de algemene of tandarts-specialistische mondzorgpraktijk die een implantologische behandeling (en/of peri-implantologische chirurgie, botregeneratie, aanbrengen membraan of botsubstituut rondom een element, bottransplantatie, augmentatie, sinusbodemelevatie, socket preservatie, alveolar ridge preservation, wekedelenchirurgie, plaatsen van implantaten) ondergaan*
Interventie Systemisch profylactisch antibioticumgebruik
Controle Geen antibioticumgebruik of placebo
Uitkomstmaten
(Outcome)
Cruciaal:
Postoperatieve infecties
Klinisch succes van de ingreep

* De uitgangsvraag heeft geen betrekking op:

 • Patiënten met status na radiotherapie in het hoofd-halsgebied;
 • Immuungecompromitteerde patiënten (niet nader gedefinieerd): bij deze patiënten zal de indicatie voor antibioticaprofylaxe gesteld moeten worden door de beroepsgroepen die deze patiënten behandelen, bijvoorbeeld infectiologen en oncologen. Bij twijfel zal in voorkomende gevallen overleg met de behandelend specialist nodig zijn;
 • Medication Related Osteonecrosis of the Jaw (MRONJ): hiervoor wordt verwezen naar de betreffende module;
 • Patiënten voor wie endocarditisprofylaxe geïndiceerd is: hiervoor wordt verwezen naar de NHG-Behandelrichtlijn endocarditisprofylaxe.

Aanbevelingen

+

Bespreek de voor- en nadelen van antibioticaprofylaxe met de patiënt om gezamenlijk tot een risico-afweging te komen.

Overweeg antibioticaprofylaxe te geven bij:

 • Botaugmentatie zonder plaatsing van implantaten (pre-implantologische chirurgie);
 • Botaugmentatie in combinatie met plaatsing van implantaten (sinusbodemelevatie, geleide botregeneratie, immediate placement procedures);
 • Plaatsing implantaten na eerder implantaatfalen;
 • Een situatie waarin implantaatfalen kan leiden tot een slechte nieuwe klinische uitgangssituatie (van mucosa en/of bot);
 • Aanwezigheid van risicofactoren die van invloed kunnen zijn op de wondgenezing (zoals diabetes mellitus).

Wees terughoudend met antibioticaprofylaxe bij:

 • Plaatsen van implantaten zonder aanvullende risicofactoren en zonder aanvullende botaugmentatie;
 • Wekedelenchirurgie;
 • Ridge preservation met gebruik van alleen botsubstituut.

Indien antibioticaprofylaxe wordt voorgeschreven, wordt een eenmalige dosis amoxicilline 2 gram 30-60 minuten voor de ingreep aanbevolen. Bij allergie voor amoxicilline kan eenmalig 600 mg clindamycine gegeven worden.

Er is geen indicatie voor verlengde (extended) antibioticaprofylaxe.

Achtergrond

+

Antibioticaprofylaxe wordt voorafgaand aan de ingreep gegeven, zodat tijdens de ingreep een adequate weefselspiegel wordt verkregen en een eventuele infectie voorkómen kan worden. De afweging om antibioticaprofylaxe voor te schrijven dient dus vóór de ingreep te worden gemaakt. Als er een reëel risico bestaat dat een ingreep bij de betreffende patiënt (infectieuze) complicaties oplevert, kan dit een reden zijn om profylaxe voor te schrijven. Voor achtergrondinformatie over rationeel antibioticumgebruik wordt verwezen naar de module Algemene principes van rationeel antibioticumgebruik.

Methoden

+

Op 17 juni 2022 is in Medline gezocht naar bewijs uit de literatuur. Hierbij is gezocht naar combinaties van gecontroleerde trefwoorden en vrije tekstwoorden gericht op implantologische ingrepen, antibioticaprofylaxe en systematische reviews. Er is gezocht naar literatuur in de Engelse, Nederlandse of Duitse taal en gepubliceerd vanaf 2000. De volledige zoekstrategie is opgenomen in bijlage 1. Met behulp van tevoren vastgestelde selectiecriteria is de literatuurselectie uitgevoerd in twee stappen: eerst op basis van titel en abstract en daarna op basis van de volledige tekst. De literatuurselectie is weergegeven in bijlage 2. Na het selectie- en data-extractieproces van de systematische reviews is op 20 juni 2022 gezocht naar RCT’s verschenen na inclusiedatum van de geselecteerde systematische reviews. Ook deze stappen zijn verantwoord in de bijlagen 1 en 2.

Literatuursearch en -selectie

+

In totaal 20 artikelen met systematische reviews voldeden aan de selectiecriteria.(54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73) Van één artikel was de volledige tekst niet beschikbaar in Nederlandse bibliotheken.(57) De overige 19 artikelen zijn samengevat in bijlage 3.(54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73) Deze studies zijn systematische reviews, waarin RCT’s met implantologische interventies zijn bestudeerd; waarbij telkens in elke studie gebruik van een preoperatief antibioticum werd vergeleken met placebo en/of geen antibioticum.(74, 75, 76, 77, 78, 79) Na verschijnen van de systematische reviews zijn nog 2 relevante RCT’s verschenen.(80, 81) Alle geïncludeerde RCT’s (ook die in de systematische reviews) zijn eveneens samengevat in bijlage 3.

Effectiviteit

+

Met betrekking tot het plaatsen van implantaten konden meta-analyses gemaakt worden voor de uit-komstmaten implantaatfalen (op patiëntniveau) en postoperatieve infecties (zie figuur 1 en 2). Ten aanzien van implantaatfalen is het relatief risico 0,34 (95%BI: 0,22-0,54); de NNT (number-needed-to-treat; het aantal mensen dat behandeld zou moeten worden met antibiotica om één gebeurtenis (in dit geval implantaatfalen) te voorkómen) is 25. Ten aanzien van postoperatieve infecties is het relatief risico 0,70 (95%BI: 0,37-1,33); dit is niet statistisch significant.

plaatsen implantaten

Figuur 1. Plaatsen implantaten – antibioticum versus placebo – uitkomstmaat: implantaatfalen

plaatsen implantaten

Figuur 2. Plaatsen implantaten – antibioticum versus placebo – uitkomstmaat: postoperatieve infectie

Een aparte analyse is gemaakt voor het risico op implantaatfalen bij het plaatsen van implantaten in combinatie met botaugmentatie/sinuslifting. Het relatief risico hierop bij gebruik van een antibioticum vergeleken met geen antibioticum is, op basis van één studie, 1,73 (95%BI: 0,30-10,00); dit is niet statistisch significant.(80)
Een samenvatting van de kwaliteit van bewijs en de resultaten is weergegeven in de tabellen 2 en 3 met een uitgebreidere weergave van de kwaliteit van bewijs in bijlage 4.

grade summary

grade summary

Conclusies

+

 

LAAG Antibioticaprofylaxe (amoxicilline) lijkt bij het plaatsen van implantaten de kans op implantaatfalen enigszins te verminderen.
Anitua, 2009;(77) Caiazzo, 2011;(78) Esposito, 2008;(75) Esposito, 2010;(74) Kashani, 2019;(81) Momand, 2022;(80) Nolan, 2013(76)
LAAG Antibioticaprofylaxe (amoxicilline) lijkt bij het plaatsen van implantaten de kans op een postoperatieve infectie niet of nauwelijks te verminderen.
Anitua, 2009;(77) Caiazzo, 2011;(78) Esposito, 2008;(75) Esposito, 2010;(74) Momand, 2022;(80) Nolan, 2013(76)
ZEER LAAG Antibioticaprofylaxe (amoxicilline) lijkt bij het plaatsen van implantaten in combinatie met botaugmentatie/sinuslifting niet of nauwelijks effect te hebben op de kans op implantaatfalen, maar de evidence is zeer onzeker.
Momand, 2022(80)

Gewenste effecten

+

Gebruik van een antibioticum (amoxicilline) lijkt bij het plaatsen van implantaten de kans op implantaatfalen enigszins en de kans op postoperatieve infecties niet of nauwelijks te verminderen.

Ongewenste effecten

+

Zie hiervoor de module Algemene principes van rationeel antibioticumgebruik. Met name het ontstaan van resistentie is een probleem (zowel voor de individuele patiënt als samenleving). Verder kan gebruik van een antibioticum ook bijwerkingen geven en kan een overgevoeligheid en allergie ontstaan.

Kwaliteit van bewijs

+

De algehele kwaliteit van bewijs is laag, met name vanwege risk of bias in de geïncludeerde studies en forse imprecisie.

Waarden en voorkeuren van patiënten

+

Er is onzekerheid over de waardering van de uitkomsten door patiënten.

Balans gewenste en ongewenste effecten

+

De ROC oordeelt dat de gewenste en ongewenste effecten van antibioticaprofylaxe niet dusdanig tegen elkaar opwegen dat antibioticaprofylaxe routinematig geïndiceerd is bij implantologische behandelingen.

Bij patiënten met diabetes is er vaak sprake van een verminderde wondgenezing.(82) Daarom is bij dergelijke risicogroepen eerder gebruik van antibioticaprofylaxe te overwegen.

Implantaatfalen kan leiden tot een slechte nieuwe klinische uitgangssituatie (zowel van de mucosa als het bot) waardoor in specifieke situaties het gebruik van antibioticaprofylaxe wel opweegt tegen de nadelen hiervan. Met name in de esthetische regio kunnen de gevolgen van implantaatverlies/postoperatieve infectie mutilerend zijn en in tweede instantie moeilijk te herstellen.

Een andere overweging kan het ontstaan van een postoperatieve infectie zijn (bijv. bij: augmentatie, bottransplantatie, sinuslift, aanvullende techniek), die vervolgens met een antibioticum moet worden behandeld. In dit geval weegt het voorschrijven van antibioticaprofylaxe op tegen het voorkómen van een postoperatieve antibiotische behandeling. Echter ook bij een eenmalige antibioticumgift ontstaan er verstoringen in het orale microbioom, waarmee het ontstaan van resistentie geïnduceerd kan worden.(83, 84)

Hetzelfde geldt in een hogere mate voor het geven van verlengde (ook wel: extended) profylaxe; dit is geassocieerd met meer antibioticumresistentie en het optreden van bijwerkingen en heeft nauwelijks meerwaarde voor de patiënt.(41, 42, 44, 45)

Voor de keuze van middelen sluit de ROC aan bij de in de evidence gebruikte medicatie (amoxicilline). Voor de dosering gelden vergelijkbare overwegingen als bij de NHG-Behandelrichtlijn endocarditisprofylaxe. Een extra gift zou gegeven moeten worden als de halfwaardetijd van het middel 2-3 maal wordt overschreden na inname van het middel . Bij gebruik van amoxicilline kan daarom met een eenmalige gift worden volstaan als de behandeling binnen ongeveer 3 uur na inname is afgerond. Bij gebruik van clindamycine is dit 3 uur en 45 minuten.

Economische overwegingen en kosteneffectiviteit

+

Er zijn de ROC geen studies bekend over de kosteneffectiviteit van antibioticaprofylaxe bij implantologische ingrepen. De kosten van een antibioticum lijken geen belemmering te zijn voor het eventueel voorschrijven ervan.

Gelijkheid (health equity)

+

Het al dan niet voorschrijven van een antibioticum zal naar verwachting geen effect hebben op gezondheidsgelijkheid.

Aanvaardbaarheid

+

Antimicrobial stewardship is in ziekenhuizen en bij de huisartsen inmiddels gemeengoed geworden (zie ook de module Algemene principes van rationeel antibioticumgebruik). Dit heeft consequenties voor het antibioticagebruik. Echter dit principe wordt in de mondzorg nog niet gebezigd. Derhalve is er waarschijnlijk momenteel variatie onder tandartsen en patiënten ten aanzien van de aanvaardbaarheid van het al dan niet voorschrijven van een antibioticum.

Haalbaarheid

+

Het voorschrijfgedrag van Nederlandse tandartsen, MKA-chirurgen en implantologen in Nederland met betrekking tot antibioticaprofylaxe bij implantaatchirurgie bij gezonde patiënten is onderzocht.(3, 85) Hieruit bleek dat antibioticaprofylaxe door 43,7% regulier wordt voorgeschreven bij implantologische ingrepen en door 52,3% in specifieke situaties (bijv. bij botaugmentatie of sinusperforatie). Ook uit onderzoek uit het Verenigd Koninkrijk liet een grote variatie in voorschrijfgedrag zien.(86) Hieruit bleek dat 55% routinematig antibioticaprofylaxe gaf voor implantologische ingrepen, 32% soms en 13% nooit. Implementatie van de aanbeveling zal aandacht van de verschillende betrokken partijen moeten hebben.