Richtlijn

Indicatiestelling Antibioticumgebruik in de mondzorg

Periapicaal granuloom/parodontitis apicalis

Uitgangsvraag 6 - Periapicaal granuloom/parodontitis apicalis

-

Is therapeutisch antibioticumgebruik geïndiceerd bij de behandeling van periapicaal granu-loom/parodontitis apicalis?

Tabel 1. PICO

Populatie Patiënten in de algemene of tandarts-specialistische mondzorgpraktijk die behandeld worden voor periapicaal granuloom/parodontitis apicalis
Interventie Aanvullend systemisch antibioticumgebruik
Controle Geen antibioticumgebruik of placebo
Uitkomstmaten
(Outcome)
Cruciaal:

  • Pijn na 48 uur
  • Zwelling na 48 uur
  • Endodontische opvlamming

Aanbevelingen

+

Routinematig voorschrijven van een antibioticum voor de behandeling van periapicaal granu-loom/parodontitis apicalis is niet geïndiceerd.

Bij onderstaande patiëntengroepen*: overweeg overleg met de behandelend specialist.

* Patiënten met status na radiotherapie in het hoofd-halsgebied, immuungecompromitteerde patiënten (niet nader gedefinieerd), patiënten met een verhoogd risico op Medication Related Osteonecrosis of the Jaw (MRONJ), patiënten voor wie endocar-ditisprofylaxe geïndiceerd is

Achtergrond

+

Een periapicaal granuloom wordt ook wel parodontitis apicalis genoemd. Dit kan therapeutisch behandeld worden met een endodontische (her-)behandeling en eventueel aanvullend apicale chirurgie. Een alternatief is extractie.

Methoden

+

Op 31 augustus 2022 en 2 september 2022 is in Medline gezocht naar bewijs uit de literatuur. Hierbij is gezocht naar combinaties van gecontroleerde trefwoorden en vrije tekstwoorden gericht op periapicaal granuloom/parodontitis apicalis respectievelijk abces, antibiotica en systematische reviews. Er is gezocht naar literatuur in de Engelse, Nederlandse of Duitse taal en gepubliceerd vanaf 2000. De volledige zoekstrategie is opgenomen in bijlage 1. Met behulp van tevoren vastgestelde selectiecriteria is de literatuurselectie uitgevoerd in twee stappen: eerst op basis van titel en abstract en daarna op basis van de volledige tekst. De literatuurselectie is weergegeven in bijlage 2. Na het selectie- en data-extractieproces van de systematische reviews is eveneens op 31 augustus 2022 gezocht naar RCT’s verschenen na inclusiedatum van de geselecteerde systematische reviews. Ook deze stappen zijn verantwoord in de bijlagen 1 en 2.

Literatuursearch en -selectie

+

In totaal 2 artikelen met systematische reviews voldeden aan de selectiecriteria.(213, 214) Deze zijn samengevat in bijlage 3. In deze systematische reviews werden dezelfde 2 RCT’s geïncludeerd met in totaal 79 patiënten met een acuut apicaal abces of periapicale zwelling met periapicale radiolucentie. Hierin werd penicilline als aanvulling op endodontische behandeling met of zonder drainage vergeleken met placebo opgenomen waarin penicilline werd vergeleken met placebo bij volwassenen met parodontitis apicalis en acute klachten.(215, 216) Na verschijnen van de systematische reviews zijn geen nieuwe relevante RCT’s gepubliceerd.

Effectiviteit

+

Een samenvatting van de kwaliteit van bewijs en de resultaten is weergegeven in tabel 2 met een uitgebreidere weergave van de kwaliteit van bewijs in bijlage 4.

grade summary

Conclusie

+

 

ZEER LAAG Systemische behandeling met een antibioticum lijkt geen effect te hebben op pijn, zwelling en endodontische opvlamming bij patiënten met een periapicaal granuloom/parodontitis apicalis, maar de evidence is zeer onzeker.

Cope, 2018;(213) Tampi, 2019(214)

Gewenste effecten

+

Behandeling met een antibioticum lijkt geen voordelige effecten te hebben bij patiënten met een periapicaal granuloom/parodontitis apicalis.

Ongewenste effecten

+

Zie hiervoor de module Algemene principes van rationeel antibioticumgebruik. Met name het ontstaan van resistentie is een probleem (zowel voor de individuele patiënt als samenleving). Verder kan gebruik van een antibioticum ook bijwerkingen geven en kan een overgevoeligheid en allergie ontstaan.

Kwaliteit van bewijs

+

De algehele kwaliteit van bewijs (laagste kwaliteit van bewijs van de cruciale uitkomstmaten) is zeer laag, vanwege extreme imprecisie van de gevonden resultaten.

Waarden en voorkeuren van patiënten

+

Er is onzekerheid over de waardering van de uitkomsten door patiënten.

Balans gewenste en ongewenste effecten

+

De richtlijnontwikkelcommissie (ROC) hanteert als uitgangspunt een klinisch toepasbaar beleid dat aansluit bij de principes van antimicrobial stewardship. De ROC deelt de bezorgdheid over de nadelige effecten van routinematig antibioticumgebruik voor de publieke gezondheid en vindt dan ook dat er bij de behandeling van periapicaal granuloom/parodontitis apicalis of een abces geen plaats is voor routinematig antibioticumgebruik.

Economische overwegingen en kosteneffectiviteit

+

Deze lijken geen belangrijke rol te spelen.

Gelijkheid (health equity)

+

Het al dan niet voorschrijven van een antibioticum zal naar verwachting geen effect hebben op gezondheidsgelijkheid.

Aanvaardbaarheid

+

Antimicrobial stewardship is in ziekenhuizen en bij de huisartsen inmiddels gemeengoed geworden (zie ook de module Algemene principes van rationeel antibioticumgebruik). Dit heeft consequenties voor het antibioticumgebruik. Echter dit principe wordt in de mondzorg nog niet gebezigd. Derhalve is er waarschijnlijk momenteel variatie onder tandartsen en patiënten ten aanzien van de aanvaardbaarheid van het al dan niet voorschrijven van een antibioticum.

Haalbaarheid

+

Uit Nederlands onderzoek over voorschrijfgedrag door tandartsen blijken er knelpunten te zijn in het voorschrijven van een antibioticum voor therapeutische doeleinden.(2, 3) Daarbij bleek 20% van 367 respondenten het lastig te vinden de indicatie voor een ontstekingsremmer te stellen en ook om een afweging te maken tussen een NSAID (non-steroid anti-inflammatory drug) of een antibioticum. Bij beoordeling van 11 fictieve casus met de vraag of een antibioticum geïndiceerd zou zijn, beoordeelde 11% alle casus juist. Bij 39% was er sprake van onderbehandeling, bij 24% van overbehandeling en bij 26% van zowel over- als onderbehandeling. Implementatie van de aanbeveling zal daarom de aandacht van de verschillende betrokken partijen moeten hebben.