Richtlijn

Indicatiestelling Antibioticumgebruik in de mondzorg

Endodontologie

Uitgangsvraag 2 - Endodontologie

-

Is antibioticaprofylaxe geïndiceerd bij endodontische ingrepen?

Tabel 1. PICO

Populatie Patiënten in de algemene of tandarts-specialistische mondzorgpraktijk die een endodontische ingreep (inclusief apicale chirurgie) ondergaan*
Interventie Systemisch profylactisch antibioticumgebruik
Controle Geen antibioticumgebruik of placebo
Uitkomstmaten
(Outcome)
Cruciaal:
Postoperatieve infecties
Klinisch succes van de ingreep

* De uitgangsvraag heeft geen betrekking op:

  • Patiënten met status na radiotherapie in het hoofd-halsgebied;
  • Immuungecompromitteerde patiënten (niet nader gedefinieerd): bij deze patiënten zal de indicatie voor antibioticaprofylaxe gesteld moeten worden door de beroepsgroepen die deze patiënten behandelen, bijvoorbeeld infectiologen en oncologen. Bij twijfel zal in voorkomende gevallen overleg met de behandelend specialist nodig zijn;
  • Medication Related Osteonecrosis of the Jaw (MRONJ): hiervoor wordt verwezen naar de betreffende module;
  • Patiënten voor wie endocarditisprofylaxe geïndiceerd is: hiervoor wordt verwezen naar de NHG-Behandelrichtlijn endocarditisprofylaxe.

Aanbevelingen

+

Wees terughoudend met antibioticaprofylaxe bij endodontische behandelingen.

Achtergrond

+

Antibioticaprofylaxe wordt voorafgaand aan de ingreep gegeven, zodat tijdens de ingreep een adequate weefselspiegel wordt verkregen en een eventuele infectie voorkómen kan worden. De afweging om antibioticaprofylaxe voor te schrijven dient dus vóór de ingreep te worden gemaakt. Als er een reëel risico bestaat dat een ingreep bij de betreffende patiënt (infectieuze) complicaties oplevert, kan dit een reden zijn om profylaxe voor te schrijven. Voor achtergrondinformatie over rationeel antibioticumgebruik wordt verwezen naar de module Algemene principes van rationeel antibioticumgebruik.

Methoden

+

Op 23 juni 2022 is in Medline gezocht naar bewijs uit de literatuur. Hierbij is gezocht naar combinaties van gecontroleerde trefwoorden en vrije tekstwoorden gericht op endodontische ingrepen, antibioticaprofylaxe en systematische reviews. Er is gezocht naar literatuur in de Engelse, Nederlandse of Duitse taal en gepubliceerd vanaf 2000. De volledige zoekstrategie is opgenomen in bijlage 1. Met behulp van tevoren vastgestelde selectiecriteria is de literatuurselectie uitgevoerd in twee stappen: eerst op basis van titel en abstract en daarna op basis van de volledige tekst. De literatuurselectie is weergegeven in bijlage 2. Na het selectie- en data-extractieproces van de systematische reviews is op 24 juni 2022 gezocht naar RCT’s verschenen na inclusiedatum van de geselecteerde systematische reviews. Ook deze stappen zijn verantwoord in de bijlagen 1 en 2.

Literatuursearch en -selectie

+

In totaal 2 artikelen met systematische reviews voldeden aan de selectiecriteria.(69, 98) Deze zijn samengevat in bijlage 3. Deze studies zijn systematische reviews, waarin in totaal 1 RCT met endodontische interventies is bestudeerd; waarbij gebruik van een preoperatief antibioticum werd vergeleken met placebo.(99) Ook deze studie is samengevat in bijlage 3. Na verschijnen van de systematische reviews zijn geen relevante RCT’s meer verschenen.(80, 81)

Effectiviteit

+

Het relatief risico op het optreden van postoperatieve infecties 4 weken na periapicale chirurgie was 0,49 (95%BI: 0,09-2,64) bij vergelijking van clindamycine met placebo; de NNT (number-needed-to-treat; het aantal mensen dat behandeld zou moeten worden met een antibioticum om één gebeurtenis (in dit geval een postoperatieve infectie) te voorkómen) is 61. Er is geen onderzoek bekend over overige endodontische behandelingen of andere uitkomstmaten.

Een samenvatting van de kwaliteit van bewijs en de resultaten is weergegeven in tabel 2 met een uitgebreidere weergave van de kwaliteit van bewijs in bijlage 4.

grade summary

Conclusie

+

 

ZEER LAAG Antibioticaprofylaxe lijkt geen effect te hebben op het optreden van postoperatieve infectie bij patiënten met een endodontische ingreep, maar de evidence is zeer onzeker.
Lindeboom, 2005(99)

Gewenste effecten

+

Antibioticaprofylaxe lijkt geen effect te hebben op het optreden van postoperatieve infectie bij patiënten met een endodontische ingreep, maar de evidence is zeer onzeker.

Ongewenste effecten

+

Zie hiervoor de module Algemene principes van rationeel antibioticumgebruik. Met name het ontstaan van resistentie is een probleem (zowel voor de individuele patiënt als samenleving).

Verder kan gebruik van een antibioticum ook bijwerkingen geven en kan een overgevoeligheid en allergie ontstaan.

Kwaliteit van bewijs

+

De algehele kwaliteit van bewijs is zeer laag, vanwege zeer ernstige imprecisie van de resultaten en de beschikbaarheid van slechts één RCT.

Waarden en voorkeuren van patiënten

+

Er is onzekerheid over de waardering van de uitkomsten door patiënten.

Balans gewenste en ongewenste effecten

+

De ROC oordeelt dat de gewenste en ongewenste effecten van antibioticaprofylaxe niet dusdanig tegen elkaar opwegen dat antibioticaprofylaxe routinematig geïndiceerd is bij endodontische behandelingen.

Wanneer bij een endodontische behandeling met het instrumentarium door het foramen apicale wordt gegaan wordt bij bepaalde groepen patiënten met risicofactoren voor endocarditis, profylaxe aangeboden.(100) De ROC is van mening dat dit doorgaans niet van tevoren in te schatten is, tenzij er klinische aanwijzingen zijn voor een purulente peri-apicale ontsteking.

Economische overwegingen en kosteneffectiviteit

+

Deze lijken geen belangrijke rol te spelen.

Gelijkheid (health equity)

+

Het al dan niet voorschrijven van een antibioticum zal naar verwachting geen effect hebben op gezondheidsgelijkheid.

Aanvaardbaarheid

+

Antimicrobial stewardship is in ziekenhuizen en bij de huisartsen inmiddels gemeengoed geworden (zie ook de module Algemene principes van rationeel antibioticumgebruik). Dit heeft consequenties voor het antibioticumgebruik. Echter dit principe wordt in de mondzorg nog niet gebezigd. Derhalve is er waarschijnlijk momenteel variatie onder tandartsen en patiënten ten aanzien van de aanvaardbaarheid van het al dan niet voorschrijven van een antibioticum.

Haalbaarheid

+

In de praktijk wordt bij endodontische ingrepen zelden antibioticaprofylaxe voorgeschreven.(101) Daarom verwacht de richtlijnontwikkelcommissie geen problemen met betrekking tot de haalbaarheid van de aanbeveling in de praktijk.