Programma 2017 – 2020

De speerpunten voor de komende jaren zijn vastgelegd in een meerjarenprogramma. De keuze van de te ontwikkelen richtlijnen vond plaats in nauw overleg met alle stakeholders.

Beschikbaar:

 1. Peri-implantaire infecties. (2018)
 2. Implantaat gedragen prothese, module bovenkaak. (2018)
 3. Implantaat gedragen prothese, module onderkaak. (2018)
 4. Mondzorg voor jeugdigen, module diagnostiek (2019)
 5. Antitrombotica in de mondzorg. (2019)
 6. Mondzorg voor (kwetsbare en zorgafhankelijke) ouderen. Wortelcariës. (2019)
 7. Klachtenvrije Derde Molaar (2020)

In ontwikkeling:

 1. Mondzorg voor jeugdigen, module preventie. (1 januari 2021)
 2. Mondzorg voor jeugdigen, module behandeling. (1 januari 2021)
 3. Mondzorg voor (kwetsbare en zorgafhankelijke) ouderen. Aan huis gebonden ouderen. (1 februari 2021)
 4. Mondzorg voor (kwetsbare en zorgafhankelijke) ouderen. Polyfarmacie. (1 april 2021)
 5. Antibioticumgebruik in de algemene praktijk. (1 juli 2021)

Stand per december 2020

Peilstations

Voor deze klinische praktijkrichtlijnen is gekozen na consultatie van mondzorgprofessionals, onder meer via onderzoek door peilstations van de KNMT. Op deze manier achterhalen we welke onderwerpen als het meest relevant worden beschouwd in het veld, en welke specifieke knelpunten voor richtlijnontwikkeling in aanmerking komen.

Samenwerking

Bij het opstellen van de richtlijnen werken we samen met het Kennisinstituut Federatie Medisch Specialisten (KIMS) en het Nederlands Huisartsengenootschap (NHG). Vanwege het belang van het patiëntenperspectief werken we eveneens samen met Patiëntenfederatie Nederland.