EBRO-commissies

Het KIMO verenigt experts uit de wetenschap en de praktijk in haar EBRO-commissies. De commissieleden zijn de ambassadeurs voor het werken met klinische praktijkrichtlijnen (KPR) in de mondzorgpraktijk.

De volgende commissieleden zijn grotendeels vanuit een voordracht van een beroepsvereniging of wetenschappelijke vereniging in de mondzorg benoemd.

Stand per juli 2019

Richtlijn Advies Commissie (RAC)

De Richtlijn Advies Commissie (RAC) staat aan de basis van de ontwikkeling van klinische praktijkrichtlijnen.

De RAC stelt prioriteiten binnen de vastgestelde kaders in het meerjarenprogramma, maar vervult vooral de eerste jaren een adviserende rol bij de instroom van richtlijnproducten die buiten het KIMO zijn ontwikkeld en bij de vraag welke richtlijnen prioriteit hebben.

Tevens heeft de RAC een adviserende functie te vervullen binnen de vereniging met betrekking tot enkele belangrijke dossiers:

  • communicatiebeleid;
  • beleid rondom instroom van EBRO-waardige richtlijnproducten;
  • opzet en uitvoering landelijk implementatiebeleid.

Lees meer

Richtlijn Autorisatie Raad (RAR)

De Richtlijn Autorisatie Raad (RAR) beoordeelt of aan alle kwaliteitseisen voor het maken van een klinische praktijkrichtlijn is voldaan. Bij deze autorisatie wordt ook de haalbaarheid van de richtlijn beoordeeld.

De RAR vervult dus de functie van toetsing EBRO-waardigheid voor instroom en formele autorisatie van KPR’s aan het einde van ieder ontwikkeltraject.

Lees meer

Richtlijn Ontwikkel Commissie (ROC): Mondzorg voor Jeugdigen- Diagnostiek

De richtlijnontwikkelcommissie (ROC) die voor de mondzorg voor jeugdigen is opgestart is in het voorjaar van 2018 begonnen met de module ‘diagnostiek en aanvullend onderzoek’.

De ROC verwacht de KPR eind augustus 2019 op te leveren voor opname in de KIMO richtlijnendatabase. Autorisatie door de RAR heeft begin juli jl. plaatsgevonden.

Lees meer

Richtlijn Ontwikkel Commissie (ROC): Antitrombose

In 2017 is KIMO gestart met het ontwikkelen van de klinische praktijkrichtlijn (KPR) Antistolling in de mondzorg. Deze KPR  zal als module deel gaan uitmaken van de landelijke richtlijn ‘Antitrombotisch beleid’ van het Kennisinstituut Medisch Specialisten (KIMS) op initiatief van de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV).

Lees meer

Richtlijn Ontwikkel Commissie (ROC): Wortelcariës bij kwetsbare ouderen

De Richtlijn Ontwikkel Commissie (ROC) Wortelcariës bij kwetsbare ouderen buigt zich sinds mei 2018 over het onderwerp wortelcariës.

Lees meer

Richtlijn Ontwikkel Commissie (ROC): Mondzorg voor kwetsbare aan huis gebonden ouderen

De Richtlijn Ontwikkel Commissie (ROC) die zich gaat bezighouden met de mondzorg voor kwetsbare aan huis gebonden ouderen, zal op 30 september a.s. de eerste vergadering houden. Op dit moment is de voorbereidingscommissie bezig met de werkopdracht voor de ROC.

De mandatering van deze ROC is in de zomer van 2019 gestart.

Lees meer

Richtlijn Ontwikkel Commissie (ROC): Derde Molaar

De Richtlijn Ontwikkel Commissie (ROC) Derde Molaar start in september 2019. Deze richtlijn is eerder ontwikkeld door de NVMKA en stroomt in bij het KIMO. Een kleine ROC zal de richtlijn afronden en zorgen dat deze voldoet aan de wensen en eisen van het toetsingskader van het ZIN.

Lees meer