Wij maken graag kennis met twee nieuwe bestuursleden

Het bestuur van Stichting Kennisinstituut Mondzorg (KIMO) zoekt twee nieuwe bestuursleden die een bijdrage willen leveren aan de verdere voortgang van richtlijnontwikkeling en -implementatie in de mondzorg.

 

Vanuit het huidige bestuur treden voorzitter Daniëlle Boonzaaijer en secretaris James Huddleston Slater in 2024 af vanwege het verlopen van hun tweede en laatste termijn. Fadi Mosa is als penningmeester het derde KIMO-bestuurslid.

Wij zoeken twee betrokken tandartsen voor de functie van voorzitter en voor de functie van lid/secretaris met zicht op bestuurlijke verhoudingen en met oog voor het maatschappelijke belang van de mondzorg.

Het bestuur dient primair het belang van het KIMO in relatie tot haar maatschappelijke functie en maakt bij de beleidsvorming een evenwichtige afweging van de belangen van allen die bij het KIMO betrokken zijn. Het bestuur ziet er in het bijzonder op toe dat de uitvoering van het beleid strookt met de vastgestelde beleidsplannen en beleidsuitgangspunten en de daarbij behorende begroting(en). Dit gebeurt in nauw overleg met de raad van toezicht en de directeur van het bureau.

Als bestuurder draag je bij aan:

  • Het vervullen van het werkgeverschap ten aanzien van de directeur;
  • Het benoemen, schorsen en ontslaan van de directeur;
  • Het functioneren als adviseur en klankbord (sparringpartner) voor de directeur;
  • Het zorgdragen voor een juiste uitvoering van het stichtingsbeleid door de directeur;
  • Het bevorderen van een doelgerichte en doelmatige aanwending van de middelen van het KIMO;
  • Het toezicht houden op het functioneren van de permanente en de tijdelijke commissies van het KIMO;
  • Het opstellen van het (meerjaren)beleidsplan, de begroting, het bestuursverslag en de jaarrekening;
  • Representatie van het KIMO binnen het mondzorgveld en naar relevante stakeholders als het ministerie van VWS, het Zorginstituut, Patiëntenfederatie Nederland en Zorgverzekeraars Nederland.

Als KIMO-bestuurder neem je jaarlijks deel aan vier bestuursvergaderingen en twee vergaderingen met de raad van toezicht. Op onregelmatige basis ben/word je betrokken bij lopende zaken die extra aandacht verdienen zowel intern als extern.

Voor deze functie is een vacatieregeling en een reiskostenregeling van toepassing.

Zie voor een profielschets voor beide rollen: Profiel bestuurslid en voorzitter bestuur KIMO v1.1

Belangstelling? Stuur je motivatie en cv naar secretariaat@hetkimo.nl, t.a.v. de benoemingscommissie bestuurslid KIMO. De wervingsperiode eindigt 10 januari 2024.

Voor meer informatie neem je contact op met Maarten Jansen, directeur KIMO via 06 51314235