KIMO publiceert nieuwe richtlijn Derde Molaar

De nieuwe klinische praktijkrichtlijn ‘Derde Molaar’ is door het KIMO beschikbaar gesteld.

De klinische praktijkrichtlijn beoogt een praktisch handvat te bieden aan de behandelaar van patiënten bij wie één of meer derde molaren aanwezig zijn. Deze richtlijn is geschreven voor alle behandelaars die het al of niet verwijderen van een asymptomatische derde molaar overwegen: tandarts-algemeen practicus, MKA-chirurg, orthodontist, parodontoloog en tandarts-endodontoloog. De richtlijn richt zich op indicatiestelling, beeldvormende diagnostiek, behandeling en nazorg met betrekking tot derde molaren.

De richtlijn is een herziene versie van de richtlijn Derde Molaar van de Nederlandse Vereniging voor Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie (NVMKA) uit 2018 die volgens afspraak onderdeel was van het meerjarenprogramma (2017-2020) van het KIMO. Het KIMO is daarmee eigenaar van de richtlijn en verantwoordelijk voor aanpassing en implementatie.

Voor aanpassing van de richtlijn voor instroom in de KIMO-richtlijnendatabase is in 2019 een Richtlijn Ontwikkel Commissie (ROC) benoemd door het KIMO, onder voorzitterschap van Dr. H. Ghaeminia, MKA-chirurg (Rijnstate Arnhem).

De eisen van evidence based richtlijnontwikkeling (EBRO) liggen ook ten grondslag aan deze richtlijn. Dit betekent dat het onderzoek is uitgevoerd volgens de hoogst mogelijke wetenschappelijke standaarden. De eerste versie van de richtlijn was reeds van commentaar voorzien door de betrokken wetenschappelijke- en beroepsverenigingen en door overige aan dit onderwerp gelieerde organisaties. Beide versies zijn door de Richtlijn Autorisatie Raad (RAR) van het KIMO beoordeeld en goedgekeurd. De herziene versie is onderschreven door de Patiëntenfederatie en Zorgverzekeraars Nederland waardoor de richtlijn tripartiet kan worden aangeboden.

Het KIMO heeft de richtlijn op 31 maart 2020 aan het Zorginstituut aangeboden en brengt deze in nauwe samenspraak met haar leden de komende maanden verder onder de aandacht in het mondzorgveld.

De volledige richtlijn is te zien in de richtlijnendatabase op deze website.