Commissies

Het KIMO verenigt experts uit de wetenschap en de praktijk in haar commissies. De commissieleden zijn de ambassadeurs voor het werken met klinische praktijkrichtlijnen (KPR) in de mondzorgpraktijk.

De volgende commissieleden zijn vanuit een voordracht van een beroepsvereniging of wetenschappelijke vereniging in de mondzorg benoemd.

Stand per januari 2023

Richtlijn Advies Commissie (RAC)

De Richtlijn Advies Commissie (RAC) vervult een adviserende rol bij het ontwikkelen van richtlijnen en richtlijnproducten. Een belangrijke rol vervult de RAC bij het opstarten van richtlijnen voor wat betreft advies over en goedkeuring van het werkdocument dat als basis dient voor een nieuw te ontwikkelen richtlijn. Een aantal RAC-leden neemt voor dat doel telkens zitting in de voorbereidingscommissie van een nieuw te ontwikkelen richtlijn.

RAC-leden zijn op eigen titel lid zonder last of ruggespraak.

Lees meer

Richtlijn Autorisatie Raad (RAR)

De Richtlijn Autorisatie Raad (RAR) beoordeelt of aan alle eisen voor het maken van een klinische praktijkrichtlijn is voldaan. Bij deze autorisatie wordt ook de haalbaarheid van de richtlijn beoordeeld. De RAR vervult dus de functie van toetsing EBRO-waardigheid voor instroom en formele autorisatie van KPR’s aan het einde van ieder ontwikkeltraject. De RAR is met de RAC één van de twee vaste commissies van het KIMO.

Lees meer

Richtlijn Ontwikkel Commissie (ROC): Mondzorg voor Jeugdigen- Diagnostiek

De richtlijnontwikkelcommissie (ROC) die voor de KPR Mondzorg voor Jeugdigen is gestart in het voorjaar van 2018 met de module ‘diagnostiek en aanvullend onderzoek’. De KPR is in november 2019 gepubliceerd en aangeboden aan het Zorginstituut.

Achter de namen van de leden van de ROC staat (tussen haakjes) welke vereniging of samenwerking het mandaat heeft gegeven voor deelname.

Lees meer

Richtlijn Ontwikkel Commissie (ROC): Antitrombotica

In 2017 is KIMO gestart met het ontwikkelen van de klinische praktijkrichtlijn (KPR) Antistolling in de mondzorg. Deze KPR  zal als module deel gaan uitmaken van de landelijke richtlijn ‘Antitrombotisch beleid’ van het Kennisinstituut Medisch Specialisten (KIMS) op initiatief van de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV). De KPR is in december 2019 gepubliceerd en aangeboden aan het Zorginstituut.

Achter de namen van de leden van de ROC staat (tussen haakjes) welke vereniging of samenwerking het mandaat heeft gegeven voor deelname.

Lees meer

Richtlijn Ontwikkel Commissie (ROC): Wortelcariës bij kwetsbare ouderen

De Richtlijn Ontwikkel Commissie (ROC) Wortelcariës bij kwetsbare ouderen buigt zich sinds mei 2018 over het onderwerp wortelcariës. De KPR is gepubliceerd in december 2019 en aangeboden aan het Zorginstituut.

Achter de namen van de leden van de ROC staat (tussen haakjes) welke vereniging of samenwerking het mandaat heeft gegeven voor deelname.

Lees meer

Richtlijn Ontwikkel Commissie (ROC): Mondzorg voor Jeugdigen - Preventie en Behandeling

De Richtlijn Ontwikkel Commissie (ROC) Mondzorg voor Jeugdigen – Preventie en Behandeling is in maart 2019 van start gegaan. De KPR is gepubliceerd in december 2020 en aangeboden aan het Zorginstituut.

Achter de namen van de leden van de ROC staat (tussen haakjes) welke vereniging of samenwerking het mandaat heeft gegeven voor deelname.

Lees meer

Richtlijn Ontwikkel Commissie (ROC): Polyfarmacie bij kwetsbare ouderen

De Richtlijn Ontwikkel Commissie (ROC) Polyfarmacie bij kwetsbare ouderen is op 23 mei 2019 van start gegaan. De KPR is gepubliceerd in april 2021 en aangeboden aan het Zorginstituut.

Achter de namen van de leden van de ROC staat (tussen haakjes) welke vereniging of samenwerking het mandaat heeft gegeven voor deelname.

Lees meer

Richtlijn Ontwikkel Commissie (ROC): Mondzorg voor kwetsbare aan huis gebonden ouderen

De Richtlijn Ontwikkel Commissie (ROC) die zich gaat bezighouden met de mondzorg voor kwetsbare aan huis gebonden ouderen, is op 30 september 2019 van start gegaan. De KPR is gepubliceerd in januari 2021 en aangeboden aan het Zorginstituut.

Achter de namen van de leden van de ROC staat (tussen haakjes) welke vereniging of samenwerking het mandaat heeft gegeven voor deelname.

Lees meer

Richtlijn Ontwikkel Commissie (ROC): Derde Molaar

De Richtlijn Ontwikkel Commissie (ROC) Derde Molaar is gestart in september 2019.  Deze richtlijn is in april 2020 aan het Zorginstituut aangeboden.

Lees meer

Richtlijn Ontwikkel Commissie (ROC): Antibioticumgebruik in de mondzorgpraktijk

De ROC die aan de slag gaat met de KPR Antibioticumgebruik in de mondzorgpraktijk heeft haar eerste vergadering in het voorjaar van 2020 gehouden. De voorbereidingscommissie heeft op 13 december 2019 een Invitational Conference georganiseerd waar de belangrijkste knelpunten rondom dit onderwerp zijn verzameld. De KPR zal begin 2022 worden opgeleverd.

Achter de namen van de leden van de ROC staat (tussen haakjes) welke vereniging of samenwerking het mandaat heeft gegeven voor deelname.

Lees meer

Werkgroep Meetinstrumenten

De Werkgroep Meetinstrumenten is sinds het voorjaar van 2020 actief.

Het KIMO heeft begin 2020 de ‘Werkgroep Meetinstrumenten’ opgericht. Deze werkgroep kent twee doelstellingen:

  1. Het volmaken, testen, evalueren en vaststellen van indicatorensets uit de KIMO-richtlijnen. Hiervoor is de ‘Toetsingsprocedure Meetinstrumenten’ ontwikkeld waarin de noodzakelijke stappen staan beschreven om te komen tot volwaardige meetinstrumenten.
  2. Het zorgdragen en onderhouden van een permanente testomgeving door een technische infrastructuur te ontwikkelen rondom een groep gemotiveerde Test-(mondzorg)praktijken die als vaste kern voor langere tijd telkens voor een bepaalde periode beschikbaar is voor het testen van een nieuw meetinstrument. Het is gewenst dat deze groep verder groeit

Lees meer