AQUA-Leidraad

Ten behoeve van de ontwikkeling van haar richtlijnen maakt het KIMO gebruik van de AQUA-Leidraad.

Beschrijving van goede zorg

De AQUA-Leidraad (voorheen de Leidraad voor Kwaliteitsstandaarden) geeft partijen in de zorg aandachtspunten en overwegingen voor de ontwikkeling, herziening en implementatie van beschrijvingen voor het leveren van goede zorg. Beschrijvingen voor goede zorg zijn openbaar toegankelijke documenten die goede zorg beschrijven voor een bepaald gezondheid gerelateerd thema. Deze beschrijvingen vormen een hulpmiddel bij het maken van keuzes in de praktijk en leveren een bijdrage aan de kwaliteit van zorg. Een beschrijving voor goede zorg is bijvoorbeeld een richtlijn, module, zorgstandaard of organisatiebeschrijving, die betrekking heeft op (een deel van) een zorgproces en waarin is vastgelegd wat noodzakelijk is om vanuit het perspectief van de cliënt goede zorg te verlenen.

AQUA (Advies‐ en expertgroep Kwaliteitsstandaarden) was een onafhankelijk netwerk van deskundigen dat de Kwaliteitsraad van het Zorginstituut adviseerde op het gebied van methodologie voor richtlijnen/standaarden in de zorg. In dit netwerk zaten een deskundigen uit het veld van richtlijnontwikkeling, health technology assessment (HTA), implementatie en kwaliteitsbeleid in de gezondheidszorg. AQUA had tot doel om een kader te bieden voor de ontwikkeling van kwalitatief goede richtlijnen/standaarden. Daarnaast gaf AQUA richting aan innovaties op het gebied van richtlijnontwikkeling.

Relatie met het AGREE-II en het Toetsingskader

De AQUA-leidraad sluit aan op de criteria die zijn beschreven in het AGREE-II instrument. Dit is een internationaal gevalideerd en geaccepteerd handvat voor de ontwikkeling van evidence-based richtlijnen. De AQUA‐Leidraad houdt rekening met de criteria die in het Toetsingskader van het Zorginstituut worden gesteld. Het Toetsingskader kent echter enkele aanvullende criteria om voor opname in het Register in aanmerking te komen waarvoor de AQUA‐Leidraad in beperkte mate aandachtspunten of overwegingen biedt. Bijvoorbeeld de betrokkenheid van alle relevante partijen bij de ontwikkeling van een kwaliteitsstandaard (waaronder ten minste organisaties van cliënten, zorgaanbieders of zorgverleners, en zorgverzekeraars of zorgkantoren), het opstellen van een informatieparagraaf en de verbinding van een kwaliteitsstandaard met een meetinstrument.

Betrokkenheid bij en draagvlak van relevante partijen is van belang

Hoewel de AQUA‐Leidraad minder eisen stelt aan de betrokkenheid van relevante partijen uit het veld, blijft dit wat het KIMO betreft gelijk aan de eisen die het Toetsingskader hieraan stelt. Denk in dit geval aan:

  • Het uitvragen van knelpunten uit het veld, het samenstellen van de Richtlijn Ontwikkel Commissies en klankbordgroepen door en met leden van relevante verenigingen en organisaties;
  • De uitvraag voor commentaar bij de wetenschappelijke verenigingen, de beroepsverenigingen, de opleidingen tandheelkunde en -mondzorgkunde en de IGJ;
  • De Patiëntenfederatie Nederland en Zorgverzekeraars Nederland (College Adviserend Tandartsen) die gevraagd worden in te stemmen met de richtlijn;
  • De  algemeen verbindend verklaring van de richtlijnen door de KNMT en de FTWV.

Voor meer informatie: aqua-leidraad pdf (2021)