Stand van Zaken

Richtlijnen opgeleverd

Peri-implantaire infecties

De richtlijn Peri-implantaire infecties werd in het najaar van 2016 ingediend door de NVVP en NVOI. De richtlijn is door middel van een aanvullend ontwikkeltraject, waarvoor een Richtlijn Ontwikkel Commissie (ROC) is ingesteld, herzien.

Deze ROC bestond uit voorzitter prof. dr. Josef Bruers (ACTA), tien leden uit het veld plus dr. Annemarie Venemans, richtlijnmethodoloog. Het aanvullend ontwikkeltraject loopt tot eind 2017; een brede commentaarronde van het veld is op in december 2017 gehouden. Vaststelling in de ALV van KIMO heeft plaatsgevonden op 4 april 2018. Op dit moment volgt de implementatie op basis van een nieuw ontwikkeld implementatieplan. De intentie is om de implementatie uit te voeren in combinatie met de richtlijnen Implantaatgedragen prothese (bovenkaak en onderkaak). In het voorjaar van 2018 is deze richtlijn aangeboden aan het Zorginstituut.

Bekijk deze richtlijn

Lees meer

Overkappingsprothese op implantaten in de edentate boven- en onderkaak

De door de NVMKA en NVOI ingediende richtlijnen overkappingsprothese op implantaten in de edentate boven- en onderkaak zijn onlangs getoetst door de Richtlijn Autorisatie Raad (RAR).

Na autorisatie door de RAR heeft een instroomprocedure geleid tot overdracht. De vaststelling door de ALV van KIMO heeft op 4 april 2018 plaatsgevonden, waarna de implementatie in 2018 kan beginnen. De intentie is om de implementatie uit te voeren in combinatie met de richtlijn Peri-implantaire infecties. Voor deze richtlijnen is een gezamenlijk implementatieplan ontwikkeld, dat wordt uitgevoerd samen met de betrokken Richtlijn Ontwikkel Commissies en verenigingen. In het voorjaar van 2018 zijn deze richtlijnen aangeboden aan het ZINL-register.

Overkappingsprothese op implantaten in de edentate bovenkaakOverkappingsprothese op implantaten in de edentate onderkaak

Lees meer

Richtlijnen in ontwikkeling

Richtlijn Antistolling Mondzorg

In de zomer van 2017 is KIMO begonnen met de voorbereiding van de KPR-module Antistolling mondzorg. Deze KPR-module wordt onderdeel van de herziene richtlijn Antitrombotisch beleid van het Kennisinstituut Medisch Specialisten (KIMS).

Een werkgroep heeft een Invitational Conference (IVC) voorbereid die op 30 oktober 2017 is gehouden. Tijdens deze IVC zijn keuzes gemaakt over de huidige knelpunten (thema’s) en uitgangsvragen voor de module Antistolling Mondzorg.

De werkgroep bestond uit medewerkers van het KIMO-bureau, en uit prof. dr. Fred Rozema (ACTA) en drs. Mariska Tuut, richtlijnmethodoloog. De Richtlijn Ontwikkel Commissie (ROC) werd in januari 2018 gestart, nadat mandatering door de betrokken verenigingen en organisaties was afgerond. Het concept is eind 2018 opgeleverd en begin 2019 heeft de klankbordgroep de richtlijn beoordeeld.

Lees meer

Richtlijn Mondzorg voor Jeugdigen (1) - diagnostiek en aanvullend onderzoek

In het mondzorgveld bestaat grote behoefte om de richtlijn Mondzorg voor Jeugdigen uit 2012 om te vormen tot compacte en op de praktijk gerichte modules. Dit om de toepasbaarheid en implementatie in de dagelijkse praktijk te bevorderen.

De mondzorg voor de jeugd kent op specifieke onderdelen zorginhoudelijke knelpunten. In mei 2017 heeft een KIMO-expertgroep van 14 collega’s naar deze problematiek gekeken, in samenwerking met de Richtlijn Advies Commissie (RAC). Op basis van de uitkomsten van deze expertmeeting kwam de RAC tot de conclusie dat een nieuwe opbouw wenselijk is voor een optimale implementatie van de richtlijn. Het gaat om drie modules over diagnostiek, preventie en behandeling. Het aantal uitgangsvragen per module wordt beperkt en zal gericht zijn op de gesignaleerde klinische knelpunten in de praktijk. In december 2017 is voor de eerste module een Richtlijn Ontwikkel Commissie opgestart. In maart 2019 zal deze richtlijn worden aangeboden aan de klankbordgroep. De commentaarronde wordt verwacht in april / mei 2019.

Lees meer

Richtlijn Cervicale Cariës Kwetsbare Ouderen

Op 23 november 2017 is een Invitational Conference (IVC) georganiseerd, waar is beoordeeld hoeveel en welke modules kunnen worden ontwikkeld voor de knelpunten in de huidige mondzorg voor kwetsbare ouderen. Alle relevante stakeholders zijn op de uitnodiging tot deelname aan de IVC ingegaan; een 30-tal deelnemers kon bij KIMO worden begroet.

De werkgroep die de IVC heeft voorbereid, heeft hierna een kader ontwikkeld voor de opstart van de eerste Richtlijn Ontwikkel Commissie (ROC). Prof. dr. Cees de Baat, dr. Arie Hoeksema, drs. Michael Parunovac en dr. Toon Lamberts (ouderenspecialist en methodoloog bij het KIMS) vormen tezamen deze werkgroep.

De eerste Richtlijn Ontwikkel Commissie (ROC) richt zich op Cervicale Cariës (wortelcariës) en is in mei 2018 gestart, nadat mandatering door de betrokken verenigingen en organisaties was afgerond. Begin 2019 is de richtlijn door de klankbordgroep beoordeeld. De commentaarronde op deze richtlijn wordt verwacht in maart / april 2019.

Lees meer

Richtlijn Mondzorg voor Jeugdigen (2) Preventie en (3) Behandeling

Op 14 november 2018 is een Invitational Conference (IVC) georganiseerd, waar is beoordeeld welke knelpunten bestaan in de mondzorg voor jeugdigen voor wat betreft preventie en behandeling. Bijna 40 stakeholders waren aanwezig om input te leveren.

De RAC heeft daarna een advies uitgebracht over de uitgangsvragen en stelt de opdracht voor de nog in te stellen ROC op. De voorbereidingsgroep met dr. Irene Aartman en Peter Lansen komt op 27 februari 2019 bij elkaar met de  voorzitter van de ROC, emeritus prof. Anne Marie Kuipers-Jagtman. De ROC wordt ondersteund door Annefloor van Enst als secretaris/richtlijnmethodoloog en Mariska Tuut als richtlijn-methodoloog.

Lees meer

Richtlijn Polyfarmacie Kwetsbare Ouderen

De  voorbereidingsgroep komt voor het eerst bij elkaar op 12 maart 2019 met o.a. Cees de Baat (beoogd voorzitter van de nog in te stellen ROC), Petra Zweers (Bijwerkingencentrum Lareb),  Michael Parunovac (RAC), Arie Hoeksema (RAC), Arjan Vissink (UMCG) en beoogd methodoloog Mariska Tuut.

Richtlijn Derde Molaar

Deze richtlijn die is ontwikkeld door de Nederlandse Vereniging voor Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (NVMKA) is eind oktober 2018 ingestroomd bij het KIMO. De RAR-autorisatie zal eind februari begin maart 2019 zijn afgerond.