Nieuwe richtlijnen

Richtlijnen opgeleverd

Mondzorg voor Jeugdigen module Diagnostiek (2019)

In het mondzorgveld bestond grote behoefte om de richtlijn Mondzorg voor Jeugdigen uit 2012 om te vormen tot compacte en op de praktijk gerichte modules. Dit om de toepasbaarheid en implementatie in de dagelijkse praktijk te bevorderen.

De mondzorg voor de jeugd kent op specifieke onderdelen zorginhoudelijke knelpunten. In mei 2017 heeft een KIMO-expertgroep van 14 collega’s naar deze problematiek gekeken, in samenwerking met de Richtlijn Advies Commissie (RAC). Op basis van de uitkomsten van deze expertmeeting kwam de RAC tot de conclusie dat een nieuwe opbouw wenselijk is voor een optimale implementatie van de richtlijn. Het gaat om drie modules over diagnostiek, preventie en behandeling. Het aantal uitgangsvragen per module wordt beperkt en zal gericht zijn op de gesignaleerde klinische knelpunten in de praktijk. In december 2017 is voor de eerste module een Richtlijn Ontwikkel Commissie opgestart. Eind oktober 2019 is de richtlijn opgeleverd.

De richtlijn is bedoeld voor professionals in de mondzorg, zoals tandartsen, gedifferentieerde tandartsen, tandartsspecialisten en mondhygiënisten. Het onderwerp van de richtlijn betreft diagnostiek met behulp van röntgenfoto’s bij mondzorg voor jeugdigen tot 18 jaar. Bewustwording van het doelmatig gebruiken van röntgenopnamen bij de jeugd is de belangrijkste doelstelling van de richtlijn.

Bekijk deze richtlijn

Lees meer

Peri-implantaire infecties (2018)

De richtlijn Peri-implantaire infecties werd in het najaar van 2016 ingediend door de NVVP en NVOI. De richtlijn is door middel van een aanvullend ontwikkeltraject, waarvoor een Richtlijn Ontwikkel Commissie (ROC) is ingesteld, herzien.

Deze ROC bestond uit voorzitter prof. dr. Josef Bruers (ACTA), tien leden uit het veld plus dr. Annemarie Venemans, richtlijnmethodoloog. Het aanvullend ontwikkeltraject duurde tot eind 2017; een brede commentaarronde van het veld is op in december 2017 gehouden. Vaststelling in de ALV van KIMO heeft plaatsgevonden op 4 april 2018. Op dit moment volgt de implementatie op basis van een nieuw ontwikkeld implementatieplan. De intentie is om de implementatie uit te voeren in combinatie met de richtlijnen Implantaatgedragen prothese (bovenkaak en onderkaak). In het voorjaar van 2018 is deze richtlijn aangeboden aan het ZINL-register.

Bekijk deze richtlijn

Lees meer

Overkappingsprothese op implantaten in de edentate boven- en onderkaak (2018)

De door de NVMKA en NVOI ingediende richtlijnen overkappingsprothese op implantaten in de edentate boven- en onderkaak zijn onlangs getoetst door de Richtlijn Autorisatie Raad (RAR).

Na autorisatie door de RAR heeft een instroomprocedure geleid tot overdracht. De vaststelling door de ALV van KIMO heeft op 4 april 2018 plaatsgevonden, waarna de implementatie in 2018 kan beginnen. De intentie is om de implementatie uit te voeren in combinatie met de richtlijn Peri-implantaire infecties. Voor deze richtlijnen is een gezamenlijk implementatieplan ontwikkeld, dat wordt uitgevoerd samen met de betrokken Richtlijn Ontwikkel Commissies en verenigingen. In het voorjaar van 2018 zijn deze richtlijnen aangeboden aan het ZINL-register.

Overkappingsprothese op implantaten in de edentate bovenkaakOverkappingsprothese op implantaten in de edentate onderkaak

Lees meer

Richtlijnen in ontwikkeling

Richtlijn Antitrombotica Mondzorg (2019)

In de zomer van 2017 is KIMO begonnen met de voorbereiding van de KPR-module Antistolling in de mondzorg. Deze KPR-module wordt onderdeel van de herziene richtlijn Antitrombotisch beleid van het Kennisinstituut Medisch Specialisten (KIMS).

Een werkgroep heeft een Invitational Conference (IVC) voorbereid die op 30 oktober 2017 is gehouden. Tijdens deze IVC zijn keuzes gemaakt over de huidige knelpunten (thema’s) en uitgangsvragen voor de module Antistolling Mondzorg.

De werkgroep bestond uit medewerkers van het KIMO-bureau, en uit prof. dr. Fred Rozema (ACTA) en drs. Mariska Tuut, richtlijnmethodoloog. De Richtlijn Ontwikkel Commissie (ROC) werd in januari 2018 gestart, nadat mandatering door de betrokken verenigingen en organisaties was afgerond. Het concept is eind 2018 opgeleverd en begin 2019 heeft de klankbordgroep de richtlijn beoordeeld.

Inmiddels is de naamgeving van deze KPR gewijzigd in: Bloedige ingrepen in de mondzorg, bij patiënten die antitrombotica gebruiken.

Het autorisatietraject is op 15 oktober 2019 door de Richtlijn Autorisatie Raad (RAR) afgerond. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 11 december 2019 wordt deze KPR besproken en – zo mogelijk – formeel vastgesteld.

Lees meer

Richtlijn Cervicale Cariës Kwetsbare Ouderen (2019)

Op 23 november 2017 is een Invitational Conference (IVC) georganiseerd, waar is beoordeeld hoeveel en welke modules kunnen worden ontwikkeld voor de knelpunten in de huidige mondzorg voor kwetsbare ouderen. Alle relevante stakeholders zijn op de uitnodiging tot deelname aan de IVC ingegaan; een 30-tal deelnemers kon bij KIMO worden begroet.

De werkgroep die de IVC heeft voorbereid, heeft hierna een kader ontwikkeld voor de opstart van de eerste Richtlijn Ontwikkel Commissie (ROC). Prof. dr. Cees de Baat, dr. Arie Hoeksema, drs. Michael Parunovac en dr. Toon Lamberts (ouderenspecialist en methodoloog bij het KIMS) vormen tezamen deze werkgroep.

De eerste Richtlijn Ontwikkel Commissie (ROC) richt zich op Cervicale Cariës (wortelcariës) en is in mei 2018 gestart, nadat mandatering door de betrokken verenigingen en organisaties was afgerond. Begin 2019 is de richtlijn door de klankbordgroep beoordeeld.

Het autorisatietraject is op 31 oktober 2019 door de Richtlijn Autorisatie Raad (RAR) afgerond. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 11 december 2019 wordt deze KPR besproken en – zo mogelijk – formeel vastgesteld.

Lees meer

Richtlijn Mondzorg voor Jeugdigen module Preventie en module Behandeling (2020)

Op 14 november 2018 is een Invitational Conference (IVC) georganiseerd, waar is beoordeeld welke knelpunten bestaan in de mondzorg voor jeugdigen voor wat betreft preventie en behandeling. Bijna 40 stakeholders waren aanwezig om input te leveren.

De RAC heeft daarna een advies uitgebracht over de uitgangsvragen en stelt de opdracht voor de nog in te stellen ROC op. De voorbereidingsgroep met dr. Irene Aartman en Peter Lansen is op 27 februari 2019 bij elkaar geweest met de  voorzitter van de ROC, emeritus prof. Anne Marie Kuipers-Jagtman. De ROC wordt ondersteund door Annefloor van Enst als secretaris/richtlijnmethodoloog en Mariska Tuut als richtlijn-methodoloog.

De Richtlijn Ontwikkel Commissie (ROC) werd in maart 2019 gestart, nadat mandatering door de betrokken verenigingen en organisaties was afgerond.

De richtlijn wordt eind 2020 opgeleverd.

Lees meer

Richtlijn Polyfarmacie Kwetsbare Ouderen (2020)

De  voorbereidingsgroep is in maart 2019 voor het eerst bij elkaar gekomen met o.a. Cees de Baat (beoogd voorzitter van de nog in te stellen ROC), Petra Zweers (Bijwerkingencentrum Lareb),  Michael Parunovac (RAC), Arie Hoeksema (RAC), Arjan Vissink (UMCG) en beoogd methodoloog Mariska Tuut.

 

De Richtlijn Ontwikkel Commissie (ROC) werd in mei 2019 gestart, nadat mandatering door de betrokken verenigingen en organisaties was afgerond.

De richtlijn wordt eind 2020 opgeleverd.

Lees meer

Richtlijn Derde Molaar (2020)

Deze richtlijn die is ontwikkeld door de Nederlandse Vereniging voor Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (NVMKA) is in 2018 ingestroomd bij het KIMO. De richtlijn wordt verwacht begin 2020.

Richtlijn Antibioticumgebruik in de mondzorgpraktijk (2021)

Het Kennisinstituut Mondzorg (KIMO) gaat aan de slag met een klinische praktijkrichtlijn (KPR) voor het voorschrijven van antibiotica in de mondzorgpraktijk. Het KIMO kiest voor dit onderwerp op basis van een peiling onder 1.500 tandartsen, mondhygiënisten en tandprothetici.

 

De voorbereidingscommissie van de richtlijn gaat van start onder leiding van beoogd voorzitter van de Richtlijn Ontwikkel Commissie (ROC), prof. dr. F. R. Rozema, hoogleraar Orale Geneeskunde. Deze commissie gaat ten eerste knelpunten inventariseren en prioriteren, die de basis zullen vormen van de nieuwe richtlijn. Dit zal aanvangen met een invitational conference (IVC) op 13 december bij het KIMO in Utrecht. De richtlijn zal naar verwachting in het voorjaar van 2021 worden opgeleverd.

Onderzoek van de KNMT bevestigde al eerder de behoefte aan een richtlijn en ook aan bij- en nascholing over het thema antibiotica. Tandartsen gaven daarin aan moeite te hebben met de afweging of een ontstekingsremmer geïndiceerd is. En ook met de keuze tussen een antibioticum of NSAID.

Lees meer